1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ze spotkania wtorkowego - 16 XII 2014

 Tym razem o sumieniu. A w drugiej części "rozpracowane" modlitwy egzorcyzmu i błogosławieństwa.

"W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem... Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo... Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa" (KKK 1776)

Niekiedy człowiek spotyka się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej pewnym i utrudniają decyzję. Powinien jednak zawsze szukać tego, co jest słuszne i dobre, oraz rozeznawać wolę Bożą wyrażoną w prawie Bożym.

Oto niektóre zasady, które stosują się do wszystkich przypadków: 
- nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikło z niego dobro; 
- "złota zasada": "Wszystko... co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7, 12);
- miłość zawsze przejawia się w szacunku dla bliźniego i jego sumienia: "W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich... sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi" (1 Kor 8,12). "Dobrą jest rzeczą... nie czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia" (Rz 14, 21). (KKK 1789)

Warto zaglądnąć do KKK: www.katechizm.opoka.org.pl

Katecheza i homilia do odsłuchania w zakładce multimedia.

Zdjęcie ukazujące naszych katechumenów, kiedy są po odesłaniu na końcu kościoła. Doświadczają realnie swojego adwentu - czekania - na przyjście Pana do nich, konkretnie do nich, w sakramencie chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Ale Pan ze swoją łaską już do katechumenów przychodzi. Przychodzi obecnie w łasce modlitw egzorcyzmów i błogosławieństw. Tym razem padły takie słowa i łaska konkretna dotknęła ich.

Egzorcyzm: 

Panie, Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka w świętości i sprawiedliwości na swój obraz i podobieństwo. Gdy człowiek zgrzeszył, nie opuściłeś go, lecz w swojej mądrości postanowiłeś zbawić przez wcielenie Twojego Syna. Zbaw tych katechumenów, uwolnij od wszelkiego zła i od niewoli szatana, oddal od nich ducha kłamstwa, żądzy i nieprawości. Przyjmij ich do swego królestwa, otwórz ich serca na zrozumienie Twojej Ewangelii, aby stając się synami światłości, zostali członkami Kościoła świętego, dawali świadectwo prawdzie i według Twoich przykazań pełnili czyny miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. (OCWD 115)

Człowiek, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27), przez grzech to podobieństwo utracił, ale Bóg zawsze wierny, nie zrezygnował z przymierza. Sam staje się człowiekiem w Chrystusie i przez Wcielenie upodabnia się do nas we wszystkim oprócz grzechu, ukazując nam w swoim Synu wzór i prawdziwe podobieństwo, które na chrzcie zostaje wypisane w naszych sercach. Zanim ten akt nastąpi, z pomocą Bożą pracujmy nad naszą naturą, która musi się stopniowo dostosowywać do przyjęcia obrazu Chrystusa i stawać się dyspozycyjna na wymagania, wynikające z podobieństwa do Boga.

Źródłem zeszpecenia jest zło, pochodzące od szatana, które zniewala nas i utrzymuje w nieprawdzie co do Boga samego i co do naszej natury. Wpływ szatana osłabia lub gasi miłość, wprowadzając w jej miejsce iluzję, jaką jest miłość własna, czyli egoizm, rodzący niewłaściwe pragnienia i nieprawość, czyli złe postanowienia i uczynki, opierające się na wizji egocentrycznej.

Czego nas Bóg uczy w tym obrzędzie i do czego udziela wam swojego wsparcia?

1.  Oddala pokusę kłamstwa, abyście otwarli się na słowo prawdy Ewangelii.

-   Czytaj więc Ewangelie z rozwagą, zatrzymuj się nad słowami;

-   Szukaj ich sensu dla własnego życia i wracaj do niedzielnej Ewangelii kilka razy w tygodniu, najlepiej codziennie, przymierzaj ją do swojego życia;

-   Buduj swoją osobistą modlitwę (rozmowę z Bogiem) w oparciu o czytane treści Ewangelii;

-   Rozmawiaj o tym z katechistą;

 2. Pozwala nam łatwiej wykrywać pozory prawdy.

-    Nie lgnij do łatwych rozwiązań ani powierzchownych opinii. Do takich należą plotki, pochlebstwa, obmowa, gadulstwo;

-    Unikaj tych grzechów języka, gdyż nie godzi się ich popełniać, gdy Chrystus naznaczył twoje uszy i usta swoim znakiem zwycięstwa.

3.  Pomaga pokonywać egoizm.

-    Kontroluj swoje zachcianki i kaprysy – panuj nad nimi i nie ulegaj odruchowo. Dawne przyzwyczajenia są do weryfikacji i selekcji, a także do istotnej przemiany. Porozmawiaj o tym z katechistą.

-    Nie rezygnuj łatwo z obowiązku, przekraczaj zniechęcenia i nie usprawiedliwiaj się za każdym razem.

Unikaj niedbałości w wypełnianych zadaniach. Walcz z lenistwem, które jest środowiskiem podsycającym egoizm.

Błogosławieństwo:

Panie, Boże wszechmogący, wejrzyj na tych katechumenów, którzy starają się poznać Ewangelię Chrystusa. Spraw, by poznając i miłując Ciebie, ochotnym i gorącym sercem zawsze pełnili Twoją wolę. Obdarz ich łaską świętego wtajemniczenia i przyjmij do swego Kościoła, aby na ziemi i w niebie stali się uczestnikami Twoich tajemnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. (OCWD 123)

  Poznajesz Chrystusa coraz wnikliwiej ze słów Ewangelii, którą czytasz codziennie i rozważasz. Czy miłujesz Go bardziej? Po to poznajemy Chrystusa, by Go umiłować całym sercem. Na to się otwierasz. „Kto nie zna nie pragnie” (Ignoti nulla cupido) - mówi starożytna maksyma.

  Miłość do kogoś wyraża się zwykle pragnieniem bycia z tą osobą, naśladowania jej, podobania się jej i poznawania jej myśli i doświadczeń. Miłość do Chrystusa jest warunkiem wierności Jemu i warunkiem chrześcijaństwa zarazem. Aby pełnić wolę Boga, trzeba znać Chrystusa.

 Nie jest to jednak poznawanie jedynie teoretyczne i rozumowe. Jest to przede wszystkim budząca się więź z Chrystusem i wchodzenie w świętą przestrzeń Jego obecności. Dlatego tak istotna jest zmiana życia. Słowo Chrystusa i coraz znaczniejsza rola Jego Osoby w twoim życiu skłaniają do zmiany obyczajów, kryteriów postępowania, upodobań i pragnień. W bliskości Boga nie można być do Niego niepodobnym.

 Wtajemniczanie polega nie tylko na objaśnianiu, ale na realnym wprowadzaniu w bliskość z Chrystusem, w nowy sposób życia według Jego zasad. Bóg udziela ci swojego błogosławieństwa na tę drogę wtajemniczania, byś się uczył powoli Jego obyczajów, a w niebie stał się w pełni „uczestnikiem Jego tajemnic”. Powołanie do chrześcijaństwa jest powołaniem na uczestnika życia Bożego. Zacznij go realizować z Bożą pomocą już teraz.

 1. Czytaj Ewangelię codziennie (np. według św. Marka, bo najkrótsza i najszybciej daje ogląd całego życia Jezusa), by poznawać Chrystusa.

-  Przyjmuj wiadomości o Jezusie tak, jak o najbliższej ci osobie;

-  Uświadamiaj sobie, że wszystko to Jezus czynił z miłości do ciebie, żebyś pojął, na czym polega miłość, przyjaźń z Bogiem i z ludźmi, o co w ogóle chodzi w życiu i na czym polega zbawienie.

 Wzbudzaj w sobie pragnienie poznawania i naśladowania Chrystusa. Uwierz, że jest to dla ciebie pożyteczne teraz i potem. Z Bogiem będziesz całą wieczność, ale już teraz uczysz się Jego obyczajów i zawiązujesz z Nim przymierze. Bez tego „teraz” nie uda się wieczność. Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia (J 5, 24).

baner-swiadectwa