1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Katechumenat

Czym jest katechumenat?

Jest to droga stawania się chrześcijaninem. 
Katechumenat - to wypracowana przez Kościół pierwszych wieków, a dziś przywrócona i dostosowana do potrzeb naszych czasów, forma przygotowania dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Ten odnowiony sposób przygotowywania do chrześcijaństwa opiera się na specjalnie opracowanej księdze "Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”.

Dekret Stolicy Apostolskiej na ten temat obowiązujący od 1972 roku mówi: "Sobór Watykański II polecił zreformować Obrzędy chrztu dorosłych i ustanowić podzielony na różne stopnie katechumenat, aby dzięki temu czas przeznaczony na odpowiednie przygotowanie kandydatów został uświęcony kolejno sprawowanymi obrzędami". Przygotowanie do chrztu bowiem nie polega na samym wyjaśnianiu dogmatów i przykazań, lecz na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego i wprowadzaniu w praktykę obyczajów ewangelicznych (DM 14).


Zobacz schemat formacji katechumenalnej

Etapy formacji

Prekatechumenat jest wstępnym przygotowaniem i wyjaśnianiem, czym jest życie chrześcijańskie. Jest to czas, w którym kandydat do chrztu przyswaja sobie podstawowe pojęcia i zasady ewangeliczne a także bada motywy skłaniające go do wstąpienia do Kościoła.

Katechumenat ścisły - który rozpoczyna się pierwszym obrzędem zapoczątkowującym chrzest: naznaczeniem krzyżem i przekazem Ewangelii - przypada na czas Adwentu i Bożego Narodzenia. W tym okresie katechumen uczy się żyć według nauki Chrystusa, a Kościół wzmacnia go w tym przez egzorcyzmy i błogosławieństwa.

Wielki Post to okres oczyszczenia i oświecenia. Katechumeni - zwani już teraz "wybranymi" - otrzymują wtedy w "obrzędach przekazania" następne elementy chrztu: imię chrzcielne, skrót wyznania wiary "Wierzę w Boga" i modlitwę "Ojcze nasz". Obrzędy trzech skrutyniów i końcowy obrzęd "Effeta" (to znaczy: "otwórz się") udzielają łaski wspomagającej "wybranych" w tej bardzo już intensywnej drodze do obmycia wodą chrzcielną.

Szczytowym momentem sprawowania sakramentu chrztu jest Wigilia Paschalna (wieczorna liturgia Wielkiej Soboty), kiedy polanie wodą i wymówienie chrzcielnej formuły trynitarnej ("N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"), gładząc grzech pierworodny i wszystkie grzechy dotychczas popełnione, daje nowo ochrzczonym życie Boże. Otrzymują oni wtedy również dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania i Ciało Chrystusa w eucharystycznej Komunii świętej.

Następujący potem okres mystagogii, czyli pogłębienia rozumienia tego wszystkiego, co się dokonało, pomaga nowo ochrzczonym wejść w zwyczajny rytm życia Kościoła, powtarzany przez nich odtąd każdego roku - od Adwentu aż po ostatnią niedzielę zwaną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.Katechumenom towarzyszą od początku przedstawiciele Kościoła - a więc poręczyciele, rodzice chrzestni, katechiści, kapłani i wspólnota wiernych gromadzących się przy ołtarzu - którzy przez przekaz wiary, modlitwę i pokutę pomagają im w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa w życiu chrześcijańskim.

Dlatego katechumenat jest także wyzwaniem i wielką "przygodą z Bogiem" dla tych, którzy przyjęli chrzest w niemowlęctwie, ale teraz muszą stać się dla szukających Boga świadkami Ewangelii. Czasem po raz pierwszy w życiu świadomie konfrontują się z otrzymaną w dzieciństwie wiarą i z własną wiernością Chrystusowi i Kościołowi.

baner-swiadectwa