katechumenat

Przygotowanie do sakramentów:
Chrztu świętego, Bierzmowania i Eucharystii

Chrzest dorosłych

Chrzest

Chrzest dorosłych – osoby dorosłe przyjmują w jednym momencie sakramenty: chrzest, bierzmowanie i eucharystię. Są to sakramenty Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. 

Czas przygotowania do przyjęcia tych sakramentów 

nazywamy Katechumenatem.

Jest to czas poznawania Boga i zbliżania się do Niego, aż po zjednoczenie z Nim w sakramentach świętych.

Sakramenty wtajemniczenia Chrześcijańskiego czyli chrzest święty, bierzmowanie i Eucharystia (Komunia święta) są wydarzeniami, które odpowiednio rozpoczynają życie z Chrystusem w Kościele Katolickim, uzdalniają do życia w przyjaźni z Nim, i umacniają to życie.

„Bóg oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat i przez dzieło stworzenia prowadzi go do poznania spraw niewidzialnych, aby nauczył się wielbić swojego Stwórcę. Wy poszliście za Jego światłem i dlatego obecnie otwiera się przed wami droga Ewangelii, abyście zakładając fundamenty nowego życia, uznali żywego Boga, który rzeczywiście przemawia do ludzi. Postępując w światłości Chrystusa, zaufajcie Jego mądrości, a oddając mu codziennie swoje życie, całym sercem w Niego wierzcie. Taka jest droga wiary, którą Chrystus prowadzi was w miłości, abyście osiągnęli życie wieczne.”

Etapy katechumenatu:

Obrzęd przyjęcia do katechumenatu

 Obrzęd wybrania  

Przyjęcie sakramentów

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE

Katechumeni od tego momentu zwani Wybranymi uczestniczą w skrutyniach, w czasie których poznają Chrystusa Źródło, Światło, Życie, badają swoje sumienie i kształtują w sobie sumienie wrażliwe Jego zalecenia.

W tym czasie  Wybrani uczestniczą w obrzędzie przekazywania modlitwy – Ojcze Nasz, oraz przekazania Symbolu Wiary

Jest to czas przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania (zwanym także chrztem pracowitym), który odnawia w nas łaskę Chrztu Świętego.

Chrzest dorosłych - Ile trwa przygotowanie ?

Katechumenat zazwyczaj rozpoczyna się wraz z początkiem roku liturgicznego, czyli na początku Adwentu. Obrzęd przyjęcia do katechumenatu poprzedzony jest czasem  prekatechumenatu.

Katechumenat jest czasem – procesem dojrzewania w pragnieniu, motywacji, poznawaniu Chrystusa oraz „porządkowaniu” życia według Ewangelii. W zależności od indywidualnych postępów, okres ten może trwać od kilku tygodni do kilku lat. 

Ten pierwszy etap kończy się obrzędem Wybrania. Jest to moment,  w którym rozpoczyna się czas katechumenatu ścisłego, czyli bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Spośród grupy katechumenów Kościół wybiera tych, którzy są już gotowi do przyjęcia sakramentów, odtąd zwani są „Wybranymi”. „Wybrany” ma charakteryzować się miłością do Jezusa i Kościoła, oraz faktyczną zmianą obyczajów. Ta część katechumenatu nazywa się „oświeceniem”.

Trwa przez okres Wielkiego Postu. W tym czasie Wybrani gromadzą się w 3, 4, 5 niedzielę Wielkiego Postu na tzw. Skrutynia. Jest to też czas, w którym mają miejsce obrzędy przekazania modlitwy Ojcze Nasz oraz Symbolu Wiary.

 

Właściwym czasem udzielania chrztu dorosłym, a precyzyjnej mówiąc – sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej jest Wigilia Paschalna oraz cały Okres Wielkanocy (czyli od Świąt Zmartwychwstania do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego).

Wymagania, aby przyjąć chrzest:

 • szczere pragnienie i chęć,
 • obecność na spotkaniach indywidualnych,
 • obecność na niedzielnych katechezach wspólnych,
 • uczestnictwo we wszystkich przypisanych do danego etapu obrzędach,
 • wiara i prawdziwa zmiana obyczajów, przyjęcie nauki Kościoła, 
 • brak przeszkód
 • i oczywiście brak chrztu 

Potrzebne dokumenty, aby przyjąć chrzest:

 • zupełny odpis aktu urodzenia (aktulany),
 • oraz inne dokumenty, jeśli sytuacja danej osoby tego wymaga

Rodzice chrzestni:

 • Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

 • Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

 

 • Kan. 874  

 

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

 • 1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 • 2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

 • 3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 • 4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 • 5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Chrzest dorosłych w Archikatedrze Szczecińskiej -

Chrzest dorosłych w Archikatedrze Szczecińskiej

chrzest1
chrzest 1
chrzest 4
chrzest
chrzest6
Chrzest
chrzest
Chrzest